تأجيل مباريات التوظيف

أنت هنا
  1. الرئيسية
إعلان عن تأجيل مباريات توظيف التقنيين من الدرجة الرابعة، تخصص "كتابة المكتبيات"، والتقنيين من الدرجة الثالثة، تخصص "تقنيات التنمية في المعلوميات".

إعلان تأجيل مباريات التوظيف                                               إعلان تأجيل مباريات التوظيف

Twitter إخطارات Facebook Language selector Search icon Menu icon Message icon Closing icon YouTube icon Scroll icon Arrow down Map of Morocco icon Map of Africa icon Map of Europe icon world's map icon Navigation Arrow Eye icon Sharing icon Point icon Play icon Pause icon News actuality icon Extend icon Print icon Social network share icon Calendar icon Whatsapp icon Journalist icon Radio icono Television icon Quote icon Location icon world's map icon Pin icon Previous icon Next icon PDF icon Icon to increase the text Icon to decrease the text Google plus icon Decree icon Organigram icon Icon left arrow Instagram Linkedin icon